Select a Price Range

$0.00 $100,000.00

Enter Set Point - Decreasing


Enter Set Point - Increasing


Enter System Pressure

Temperature Switches for Hazardous Areas

646TE

CCS Temperature Switch

9 In Stock

646TUE

CCS Temperature Switch

20 In Stock

6900TE

CCS Temperature Switch

50+ In Stock

6900TUE

CCS Temperature Switch

100+ In Stock

6905TE-7042

CCS Temperature Switches