Select a Price range

$0.00 $117.00

Enter Set Point - Decreasing


Enter Set Point - Increasing


Enter System Pressure

Temperature Switches for Hazardous Areas

646TE

CCS Temperature Switch

4 left In Stock

646TUE

CCS Temperature Switch

25+ In Stock

6900TE

CCS Temperature Switch

50+ In Stock

6900TUE

CCS Temperature Switch

100+ In Stock

6905TE-7042

CCS Temperature Switches