Select a Price range

$0.00 $100,000.00

Enter Set Point - Increasing


Enter Set Point - Decreasing


Enter System Pressure

Temperature Switches for Hazardous Areas

646TE

CCS Temperature Switch

6 In Stock

646TUE

CCS Temperature Switch

25+ In Stock

6900TE

CCS Temperature Switch

9 In Stock

6900TUE

CCS Temperature Switch

13 In Stock

6905TE-7042

CCS Temperature Switches

1 left In Stock